Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE
KONTEJNERŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

 

účinné ode dne 1. 1. 2023

 

Prodávajícím se rozumí obchodní společnost Gift retail s.r.o. Pod Harfou 938/60, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO 05523982, DIČ CZ 05523982, spis. zn. C 265118 vedená u Městského soudu v Praze, telefon: +420 777 496 751, elektronická adresa: obchod@cooltainers.cz.

Kupujícím se rozumí druhá smluvní strana. Vystupuje-li kupující mimo rámec své podnikatelské činnosti, vztahují se na něj také ustanovení těchto podmínek, ve kterých je kupující označen jako spotřebitel.

Zbožím se rozumí kontejner takového typu, jak si ho vybral Kupující z nabídky Prodávajícího.

 1. Obecná ustanovení
  1. Tyto podmínky upravují podle § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „o.z.“), práva a povinnosti vzniklé na základě a v souvislosti s uzavřenou kupní smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím emailové komunikace (dále také jen „kupní smlouva“), ohledně nabídky zboží, která je umístěna na url adrese eshop.cooltainers.cz (dále také jen „webová stránka“), nebo která byla zaslána na e-mailovů adresu spotřebitele.
  2. Prodávající si vyhrazuje právo tyto podmínky měnit a doplňovat. Pro uzavřenou kupní smlouvu jsou účinné vždy podmínky, které byly zveřejněny v době̌ projevu vůle kupujícího uzavřít kupní smlouvu.
  3. Kupní smlouvu mezi prodávajícím a kupujícím je možné uzavřít pou e v českém jazyce.
 2. Uzavření kupní smlouvy
  1. identifikačních údajů kupujícího (název / jméno, bydliště/sídlo, dat.nar./IČO, emailová adresa);                        
  2. poptávané zboží a počet kusů;                                                                                           
  3. požadavek na dodání zboží.
  1. Webová stránka, nebo zaslaný elektronický e-mail obsahuje informace o zboží; fotografie zboží.
  2. Ceny zboží jsou uvedeny bez DPH.
  3. Zboží, které je prezentované na webové stránce, může kupující u prodávajícího poptat vyplněním formuláře na webových stránkách nebo odesláním emailu na elektronickou adresu prodávajícího uvedením:

 

(dále také jen „poptávka“).

 

  1. Smlouva je uzavřena v okamžiku, jakmile se prodávající a kupující v emailové komunikaci shodnou na těchto náležitostech:             
   1. identifikace zboží;  
   2. cena zboží; 
   3. počet kusů (není-li uvedeno, platí, že jde o jeden kus); 
   4. způsob dodání zboží; 
   5. náklady na dodání zboží, bude-li způsob dodání jinak než osobním odběrem
   6. termín dodání zboží.
  2. Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující až zaplacením celé kupní ceny.

 

 1. Cena zboží a platební podmínky
  1. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží může kupující uhradit pouze bezhotovostně převodem na účet prodávajícího.
  2. Kupní cena je splatná před dodáním zboží (kupující je povinen uhradit kupní cenu zboží převodem na účet prodávajícího při uvedení variabilního symbolu platby) v případě, že se smluvní strany v e-mailové komunikaci nedohodnou jinak.
  3. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu také náklady na dodání zboží ve výši dohodnuté podle čl. 2 odst. 2.4 písm. e) v případě, že na základě dohody stran prodávající zprostředkuje dopravu zboží pro kupujícího.
  4. Prodávající vystaví na cenu zboží, které bylo kupujícímu dodáno, daňový doklad. Daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího ve lhůtě 14 dní ode dne uhrazení kupní ceny zboží.

 

 1. Přeprava a dodání zboží
  1. v místě uvedeném v nabídce zboží převzetím zboží kupujícím (osobní odběr);
  2. předáním zboží dopravci zajištěného prodávajícím nebo kupujícím.
  1. Zboží je dodáno kupujícímu:
  2. Požaduje-li kupující dodat zboží na jím určené místo, prodávající mu zašle cenovou nabídku na dopravu zboží před uzavřením smlouvy podle čl. 2 odst. 2.4. s tím, že ale dopravu pro kupujícího prodávající pouze zprostředkovává a tedy prodávající neodpovídá za přepravu zboží do místa určeného kupujícím.
  3. Kupující je povinen zajistit plochu k uložení zboží, která bude odpovídat podmínkám doporučeným prodávajícím na webové stránce. V případě, že by měl kupující jakékoliv nejasnosti ohledně vlastností plochy pro uložení zboží, je kupující povinen takové nejasnosti odstranit v komunikaci se zástupcem prodávajícího. Prodávající neodpovídá za škodu na zboží, která vznikne v příčinné souvislosti s porušením uvedené povinnosti kupujícího, tedy v souvislosti s chybně připravenou plochou pro uložení zboží.
  4. Kupující také odpovídá za to, že plocha pro uložení zboží bude přístupna pro dopravce (bude mít dostaečný manipulační prostor pro přiměřeně velký nákladní automobil a případně jeřáb). Pokud by přístup k ploše pro uložení zboží neměl dostatečné parametry, kupující odpovídá za vzniklé vícenáklady či škodu.
  5. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy, jak uvedeno shora.

 

 1. Povinnosti kupujícího
  1. Kupující odpovídá za to, že umístnění zboží na jím určenou plochu odpovídá právním předpisům, zejméná územnímu plánu v dané lokalitě či jiným stavebním předpisům.
  2. Kupující odpovídá za to, že má potřebný právní titul k pozemku, na kterém se bude zboží nacházet. 
 2. Povinnosti prodávajícího
  1. má vlastnosti, které si s kupujícím ujednal, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícího;
  2. se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;            
  1. u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
  2. na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;                         
  3. u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím;
  4. vyplývá-li to z povahy zboží.
  1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady, nebo je ve stavu, v jakém ho kupující viděl a souhlasí s ním. Prodávající odpovídá za to, že zboží v době převzetí:
  2. Ustanovení uvedená v čl. 6 odst. 6.1 těchto podmínek se nepoužijí:        

 

 1. Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, který je spotřebitelem
  1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy (netýká se služby doprava spojené s koupí zboží, odstupuje-li kupující od kupní smlouvy o koupi zboží ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží),
  2. na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.
  1. Kupující – spotřebitel, má podle ustanovení § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, pokud byla kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. K zachování lhůty pro odstoupení postačí, je-li oznámení o odstoupení od kupní smlouvy v uvedené lhůtě kupujícím-spotřebitelem odesláno na elektronickou adresu prodávajícího případně do datové schránky prodávajícího. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit rovněž písemně emailem na jeho elektronické adrese.
  2. Spotřebitel je povinen vrátit prodávajícímu dodané zboží do deseti (10) pracovních dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající výslovně upozorňuje kupujícího, že spotřebitel nese veškeré náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu (§1820 odst. 1 písm. g zákona č. 89/20120 Sb.). Zboží musí být prodávajícímu vráceno úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, bez známek opotřebení, v opačném případě má prodávající právo na náhradu škody. V případě, že spotřebitel poruší povinnost dle předchozí věty a zboží prodávajícímu nevrátí v uvedené lhůtě, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 500 Kč (slovy: pět set korun českých) za každý den prodlení s vrácením zboží zpět prodávajícímu. Smluvní pokuta je splatná do 7 dnů ode dne, kdy k jejímu zaplacení bude kupující vyzván prodávajícím. Prodávající je oprávněn vyzvat k zaplacení smluvní pokuty kdykoli po jejím vzniku. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu.
  3. Prodávající v případě odstoupení od smlouvy vrátí spotřebiteli peněžní prostředky za zakoupené zboží, které od spotřebitele přijal, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne vrácení dodaného zboží kupujícím zpět prodávajícímu, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal. Prodávající je oprávněn vrátit spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem pouze, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a pokud tím spotřebiteli nevzniknou další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí.
  4. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti a než je nutné k obeznámení se se zbožím. V takovém případě má prodávající vůči spotřebiteli nárok na náhradu způsobené škody. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny. Výši této škody je však prodávající povinen prokázat.
  5. Kupující bere na vědomí, že v plném rozsahu odpovídá prodávajícímu za újmy vzniklé v důsledku prodlení s hrazením kupní ceny či její části. Újmami, které mohou prodávajícímu vzniknout v důsledku porušení povinností ze strany kupujícího a následného případného odstoupení od smlouvy, jsou především: náklady vynaložené v souvislosti s uzavřením této smlouvy, náklady v souvislosti se zajištěním dopravy zboží, a zpětné dopravy zboží, ušlý zisk prodávajícího způsobený nerealizováním sjednané dodávky zboží, náklady spojené s vymáháním pohledávek vzniklých odstoupením od této smlouvy vůči kupujícímu, a rovněž skladné.
  6. Kupující-spotřebitel bere na vědomí, že podle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku nelze odstoupit od smlouvy:
  7. Kupujícímu, který je podnikatelem, nepřísluší právo na odstoupení od uzavřené kupní smlouvy ve smyslu tohoto článku.

 

 1. Odstoupení od smlouvy prodávajícím
  1. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy v případě, kdy nedojde k uhrazení kupní ceny nebo její části kupujícím ve lhůtě splatnosti kupní ceny.
  2. Prodávající si dále vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy v případě, že kupující má vůči němu neuhrazený dluh z jiného smluvního vztahu, jestliže prodlení kupujícího s úhradou tohoto dluhu z jiného vztahu přesáhne 5 dnů od jeho splatnosti.
  3. Prodávající je rovněž oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že si kupující nevyzvedne zboží ve sjednaném termínu dodání, resp. převzetí zboží nebo v případě, že dopravce vrátí zboží prodávajícímu z důvodu nemožnosti realizovat dopravu (zejména z důvodu malého manipulačního prostoru v místě, kam mělo být zboží dopraveno).
  4. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného projevu vůle prodávajícího kupujícímu.
  5. Prodávající má právo požadovat po kupujícím skladné.
  6. V případě odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím je kupující, spotřebitel i podnikatel, povinen vrátit zboží prodávajícímu ve lhůtě do deseti (10) pracovních dnů ode dne, kdy se odstoupení od smlouvy stalo účinným, není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. V případě prodlení kupujícího s vrácením zboží ve stanovené lhůtě je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každý den trvání prodlení s vrácením zboží zpět prodávajícímu. Smluvní pokuta je splatná do 7 dnů ode dne, kdy k jejímu zaplacení bude kupující vyzván prodávajícím. Prodávající je oprávněn vyzvat k zaplacení smluvní pokuty kdykoli po jejím vzniku. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu.

 1. Odpovědnost za vady
  1. vady způsobené užíváním zboží v rozporu se stanovenými podmínkami používání a údržby zboží, které jsou nedílnou součástí těchto obchodních podmínek, v rozporu s návodem výrobce části zboží k použití, v rozporu s pokyny výrobce či prodávajícího nebo v rozporu s obvyklým způsobem užívání zboží;
  2. vady zboží v důsledku montáže, demontáže, opravy, úpravy či jiného pozměnění, je-li takto se zbožím nakládáno v rozporu s návodem k montáži anebo v rozporu s pokyny prodávajícího;
  3. vady způsobené v důsledku volby nevhodné dopravy nebo v důsledku vadně dopravcem takto provedené dopravy;
  4. vady způsobené v důsledku vnějších příčin nebo zásahu třetí osoby po přechodu nebezpečí škody na zboží;
  5. vady neoznámené řádně a včas prodávajícímu ve sjednaných lhůtách, nebo vady způsobené v důsledku pozdního nebo nikoliv řádného oznámení vady kupujícím prodávajícímu;
  6. vady zboží způsobené kupujícím či třetí osobou, a to včetně vad způsobených kupujícím či třetí osobou při neodborné manipulaci, při údržbě či udržování zboží;
  7. vady vzniklé v důsledku vandalismu.
  1. Skryté vady Kupující má povinnost při převzetí zboží provést kontrolu zboží s cílem zjistit, zda zboží nevykazuje zjevné znaky poškození. Podpisem předávacího listu kupující stvrzuje, že zboží splňovalo všechny podmínky, nebylo poškozené a že mu Prodávající odevzdal zboží v ujednaném množství, jakosti i provedení. Právo kupujícího z vadného plnění dle tohoto článku zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později, nejpozději však do dvanácti měsíců ode dne převzetí. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat při uzavření smlouvy. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím zboží; předá-li prodávající dopravci zboží pro přepravu ke kupujícímu v místě určeném kupní smlouvou, přechází na kupujícího nebezpečí škody předáním zboží dopravci v tomto místě, a nebylo-li místo smluveno, předáním prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení. Převzetím věci přechází odpovědnost na kupujícího. Kupující může právo z vadného plnění na základě odpovědnosti za vady uplatnit vůči prodávajícímu pouze v zákonem stanovené lhůtě s počátkem běhu lhůty ode dne převzetí zboží. K později uplatněným nárokům není prodávající povinen přihlížet.
  2. Vady zboží je kupující povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně řádným písemným oznámením, včetně předložení fotodokumentace zjištěných vad bez zbytečného odkladu po zjištění vady a popisem vady. Při uplatnění vad zboží je kupující povinen předložit prodávajícímu kupní smlouvu případně daňový doklad o koupi zboží a doklad o převzetí zboží. Oznámení vad musí být prokazatelně doručeno prodávajícímu. Řádné oznámení vad musí obsahovat dostatečný popis vady a označení části zboží, na které se vada nachází.
  3. Na základě doručeného oznámení vad provede prodávající ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy mu toto oznámení bylo doručeno, prohlídku zboží, k čemuž je kupující povinen poskytnout prodávajícímu veškerou potřebnou součinnost. Bezodkladně po provedení prohlídky zboží, nejpozději do 30dnů ode dne oznámení reklamace, pak prodávající kupujícímu oznámí, zda se jedná o vady, za které nese prodávající odpovědnost, a pokud ano, jakým způsobem a v jaké lhůtě bude vada vypořádána. Prodávající je oprávněn dle své volby vadu vypořádat tak, že provede odstranění vady opravou zboží, odstranění vady dodáním náhradního zboží či jeho části, odstranění vady dodáním chybějících částí zboží, odstranění právních vad zboží, poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny. Způsobem vypořádání vad zboží určeným ze strany prodávajícího je kupující vázán. Nebude-li při prohlídce zboží zjištěna vada, případně zjištěná vada z rozhodnutí prodávajícího nevznikla v důsledku na straně prodávajícího, má prodávající nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů na zajištění prohlídky zboží, tj. zejména náklady dopravy a práce pověřených zaměstnanců prodávajícího.
  4. Kupující nemá vedle nároků z vad zboží nárok na náhradu újmy, a to ani z části, zejména ne na náhradu ušlého zisku v důsledku vadného zboží.
  5. Prodávající nenese jakoukoli odpovědnost za následující vady zboží:

 

  1. Kupující uzavřením kupní smlouvy prohlašuje, že se řádně seznámil s pokyny pro instalaci, používání a údržbu kontejnerů společnosti Gift retail s.r.o., které jsou zveřejněné na webové stránce prodávající, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost prodávajícího za vady. 
  2. Práva a odpovědnost společnosti Gift retail s.r.o. je omezena v rozsahu těchto podmínek. Smluvní strany se výslovně dohodly, že společnost Gift retail s.r.o. neodpovídá za jakékoli nepřímé, dodatečné a následné škody, či ušlý zisk na straně kupujícího, či třetích osob.
  3. Odpovědnost za vady dle tohoto článku se nevztahuje na vady způsobené a vzniklé užíváním a opotřebením.
  4. V případě prodeje použitého zboží, a to i repasovaného, bere kupující výslovně na vědomí a prohlašuje, že kupuje použité zboží, které je v odpovídající míře jeho stáří a užívaní již opotřebené. V takovém případě se odpovědnost prodávajícího (práva z vadného plnění) nevztahuje na stav opotřebení v okamžiku jeho prodeje.
  5. 9.10.Kupující prohlašuje a bere na vědomí ustanovení § 2167 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kdy není kupující oprávněn uplatnit práva z vadného plnění u věci prodávané za nižší cenu na vady, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí nebo vyplývá-li to z povahy věci.
  6. 9.11.Zúžení okruhu práv z vad zboží - U koupě použitého zboží (i repasovaného) nenáleží kupujícímu z povahy věci právo na výměnu.
  7. 9.12.Záruku na zboží prodávající neposkytuje.
  8. 9.13.Na vztahy mezi podnikateli se nepoužijí ty ustanovení občanského zákoníku, které chrání spotřebitele, ani zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Ani jedna ze smluvních stran není v daném případě prodeje a nákupu zboží považována za slabší stranu.

  1. Mimosoudní řešení sporů
   1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
   2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
   3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
  1. Ostatní ustanovení a poučení
   1. 10.1.Kupující souhlasí s doručováním na elektronickou adresu uvedenou v jeho poptávce.
   2. 10.2.Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Veškeré náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, atp.) si hradí kupující i prodávající sám.
   3. 10.3.Prodávající není vázán žádnými kodexy chování podle § 1826 odst. 1 písm. e) o.z.
   4. 10.4.Slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Na každou objednávku kupujícího je možné uplatnit jedinou slevu.

   

  1. Závěrečná ustanovení
   1. 11.1.Ujednání v emailové komunikaci mají přednost před ustanoveními těchto podmínek.
   2. 11.2.Skutečnosti neupravené těmito podmínkami a uzavřenou smlouvou kupní mezi prodávajícím a kupujícím se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
   3. 11.3.Pokud právní vztah vzniklý z uzavřené kupní smlouvy obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
   4. 11.4.Uzavřená kupní smlouva (emailová komunikace) včetně těchto podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě.
  Zpět do obchodu